FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानिय राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
भिमाद नगरपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि 2078 ७९/८० PDF icon संख्या ७ भिमाद नगरपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण सम्वन्धी कार्यविधि.pdf
भिमाद नगरपालिकाको टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन कार्यविधि 2078 ७८/७९ PDF icon संख्या ४ टोलबिकास संचालन कार्यबिधि २०७८.pdf
भिमाद नगरपालिकाको जलस्रोत नियमावली २०७८ ७८/७९ PDF icon भिमाद नगरपालिकाको मेलमिलाप कार्यसंचालन कार्यविधि, २०७८
राजश्व परामर्श समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि,२०७८ ७८/७९ PDF icon राजश्व परामर्श समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि,२०७८
भिमाद नगरपालिकाको मेलमिलाप कार्यसंचालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ PDF icon भिमाद नगरपालिकाको मेलमिलाप कार्यसंचालन कार्यविधि, २०७८
भिमाद नगरपालिकाको स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन संचालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ PDF icon भिमाद नगरपालिकाको स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन संचालन कार्यविधि, २०७८
भिमाद नगरपालिका कर राजश्व छुट तथा मिन्हा सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ ७८/७९ PDF icon भिमाद नगरपालिका कर राजश्व छुट तथा मिन्हा सम्बन्धी मापदण्ड २०७८
भिमाद नगरपालिकाको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७८/७९ PDF icon संख्या ५ विद्यालय व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन, २०७८ ७८/७९ PDF icon संख्या १ विनियोजन ऐन र आर्थिक ऐन २०७८.pdf
भिमाद नगरपालिकाको दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ PDF icon संख्या १ दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन कार्यविधि 2078.pdf
भिमाद नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली, 2078 ७७/७८ PDF icon संख्या २ शिक्षा नियमावली भिमाद २०७८ फाइनल.pdf
संस्था दर्ता नियमावली र पशुपंक्षी तथ्यांक संकलन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ PDF icon संख्या ७ संस्था दर्ता नियमावली र कार्यविधि पशुपंक्षी तथ्यांक संकलन.pdf
नीजि जग्गा सम्वन्धी कार्यविधि पहिलो संशोधन, २०७६ ७६/७७ PDF icon संख्या ६ नीजि जग्गा पहिलो संशोधन कार्यविधि.pdf
पशु अनुदान कार्यविधि र शिक्षा नियमावली तेस्रो संशोधन, २०७६ ७६/७७ PDF icon संख्या ५ पशु अनुदान कार्यविधि र शिक्षा नियमावली तेस्रो संशोधन.pdf
विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐन, २०७६ ७६/७७ PDF icon संख्या १ विनियोजन र आर्थिक ऐन.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, 2077 ७७/७८ PDF icon संख्या ५ अपाङ्गता कार्यविधि २०७७.pdf
कृषक समुह गठन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ PDF icon संख्या ४कृषक समुह गठन कार्यविधि.pdf
भिमाद नगरपालिकाको खर्चको मापदण्ड, २०७७ पहिलो संशोधन ७७/७८ PDF icon संख्या ३ खर्चको मापदण्ड पहिलो संशोधन.pdf
शिक्षा नियमावली, २०७५ चौथो संशोधन ७७/७८ PDF icon संख्या २ शिक्षा नियमावली चौथो संशोधन.pdf
भिमाद नगरपालिकाको खर्चको मापदण्ड, २०७७ ७७/७८ PDF icon संख्या १ खर्चको मापदण्ड.pdf

Pages