FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानिय राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
पर्यटन विकास ऐन, २०८० कर तथा गैर कर राजश्‍व सम्बन्धी ऐन, २०८० र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०८० ८०/८१ PDF icon पर्यटन विकास ऐन, २०८० कर तथा गैर कर राजश्‍व सम्बन्धी ऐन, २०८० र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०८०
भिमाद नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० ७९/८० PDF icon भिमाद नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८०.pdf
बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरुका लागि पुनः एकिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड, २०८० ७९/८० PDF icon मापदण्ड.pdf
सहकारी नियमावली २०७९ ७९/८० PDF icon सहकारी नियमावली २०७९.pdf
सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ ७९/८० PDF icon सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९.pdf
विषयगत समिति कार्यसंचालन कार्यविधि, 2079 ७९/८० PDF icon विषयगत समिति कार्यसंचालन कार्यविधि, 2079.pdf
वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९ ७९/८० PDF icon वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि 2079.pdf
सहकारी नियमावली २०७९, सम्पति कर व्यावस्थापन कार्यविधि २०७९ , विषयगत समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७९. बजेट तथा योजना तर्जुमा समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९ ७९/८० PDF icon राजपत्र खण्ड ६ भाग ११.pdf
आन्तरिक नियन्‍त्रण प्रणाली निर्देशिका, 2079 ७८/७९ PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, २०७९.pdf
एम्बुलेन्स सेवा सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० PDF icon एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन कार्यविधि,२०७९ .pdf
भिमाद नगरपालिका खर्चको मापदण्ड (तेस्रो संशोधन), २०७९ ७९/८० PDF icon खर्चको मापदण्ड राजपत्र .pdf
बाझोँ जग्गा उपयोग अनुदान कार्यविधि, २०७९ ७९/८० PDF icon बाझो जग्गा उपयोग अनुदान कार्यविधि (1).pdf
उपभोक्ता समिति दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि ,२०७९ ७९/८० PDF icon उपभोक्ता दर्ता कार्यविधि राजपत्र .pdf
भिमाद नगरपालिकाको विद्यालय व्यवस्थान समितिको गठन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७९ ७९/८० PDF icon विद्यालय व्यवस्थापन समिति कार्यविधि राजपत्र .pdf
व्यवसाय दर्ता कार्यविधि, २०७९ तथा बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० PDF icon व्यवसाय कर र बहाल कर सम्बन्धी कार्यविधी राजपत्र.pdf
भिमाद नगरपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि 2078 ७९/८० PDF icon संख्या ७ भिमाद नगरपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण सम्वन्धी कार्यविधि.pdf
भिमाद नगरपालिकाको टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन कार्यविधि 2078 ७८/७९ PDF icon संख्या ४ टोलबिकास संचालन कार्यबिधि २०७८.pdf
भिमाद नगरपालिकाको जलस्रोत नियमावली २०७८ ७८/७९ PDF icon भिमाद नगरपालिकाको मेलमिलाप कार्यसंचालन कार्यविधि, २०७८
राजश्व परामर्श समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि,२०७८ ७८/७९ PDF icon राजश्व परामर्श समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि,२०७८
भिमाद नगरपालिकाको मेलमिलाप कार्यसंचालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ PDF icon भिमाद नगरपालिकाको मेलमिलाप कार्यसंचालन कार्यविधि, २०७८

Pages