FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट बक्तव्य

८०/८१ PDF icon २. बजेट वक्तव्य आ.व. २०८०-८१ फाइनल.pdf

आर्थिक वर्ष 2080/081 को प्रस्तावित आय व्ययको विवरण अनुसूचि १

८०/८१ PDF icon SuTRA__अनुसूची १.pdf

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

८०/८१ PDF icon 1. नीति तथा कार्यक्रम 2080-81 फाइनल.pdf

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७८/७९ PDF icon भिमाद नगरपालिकाको बाह्रौं नगरसभा नगर प्रमुख श्री दधिराज सुवेदिबाट प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

आ.व. २०७९-८० को बजेट वक्त्तव्य

७८/७९ PDF icon आ.व. २०७९-८० को बजेट वक्त्तव्य

वार्षिक नगर विकास योजना 078/079

७८/७९ PDF icon book 78.79.pdf

दशौ नगरसभावाट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमहरु

७८/७९ PDF icon दशौ नगर सभा वाट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम.pdf

वार्षिक नगर विकास योजना ०७५/७६

७५/७६ PDF icon Barski Nagar Bikash 2075-076 (1).pdf

अा व २०७५/७६ का स्वीकृत कार्यक्रम तथा योजना

७५/७६ PDF icon bhimad municipality FY 2075_76 programs.pdf

आठौ नगर सभावाट पारित योजना तथा कार्यक्रमहरु

७७/७८ PDF icon 11.2077-10-21.pdf

भिमाद नगरपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को बजेट बक्तव्य

७७/७८ PDF icon बजेट वक्तव्य आ.व. २०७८.७९.pdf

भिमाद नगर पालिकाको आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ PDF icon वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७८.७९.pdf

भिमाद नगरपालिकाको आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ PDF icon १आ.व.२०७७.७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम.pdf

भिमाद नगरपालिकाको आ.व. २०७७/०७८ को बजेट बक्तव्य

७७/७८ PDF icon भिमाद नगरपालिकाको आ.व. २०७७.७८ बजेट वक्तव्य.pdf

वार्षिक नगर विकास योजना 077/078

७७/७८ PDF icon वार्षिक नगर विकास योजना 2077.pdf

वार्षिक नगर विकास योजना आर्थिक वर्ष 2076/077

७६/७७ PDF icon book2076-77.pdf

भिमाद नगरपालिकाको तेस्रो नगर सभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम

७४/७५ PDF icon final bajet niti 2075 76.pdf