भिमाद नगरपालिकाको तेस्रो नगर सभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम