FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
भिमाद नगरपालिकाको पर्यटन विकास ऐन, २०८० ८०/८१ PDF icon पर्यटन विकास ऐन, 2080.pdf
भिमाद नगरपालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन, २०८० ८०/८१ PDF icon फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, 2080.pdf
भिमाद नगरपालिका खेलकुद विकास ,२०८० ८०/८१ PDF icon भिमाद खेलकुद विकास ऐन pdf.pdf
भिमाद नगरपालिका वन ऐन , २०८० ८०/८१ PDF icon भिमाद नगरपालिकाको वन ऐन.pdf
स्वास्थ्य सेवा ऐन,2079 ७९/८० PDF icon स्वास्थ्य ऐन.pdf
बालअधिकार ऐन, 2079 ७९/८० PDF icon वालअधिकार व्यवस्थित गर्ने ऐन २०७९.pdf
तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन ऐन, 2079 ७९/८० PDF icon अभिलेख व्यवस्थापन ऐन २०७९.pdf
भिमाद नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० ७९/८० PDF icon भिमाद नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० (1).pdf
भिमाद नगरपालिकाको विनियोजन ए‍ेन, २०७९ ७८/७९ PDF icon भिमाद नगरपालिकाको विनियोजन ए‍ेन, २०७९
भिमाद नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ ७८/७९ PDF icon भिमाद नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९
भिमाद नगरपालिका जलस्रोत ऐन, २०७८ ७८/७९ PDF icon भिमाद नगरपालिका जलस्रोत ऐन, २०७८
भिमाद नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ PDF icon आर्थिक ऐन २०७५
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यवीधि २०७४ ७४/७५ PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
भिमाद नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारस‌ंहिता, २०७४ ७४/७५ PDF icon भिमाद नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf
भिमाद नगर सभा सञ्चालन कार्यवीधि, २०७४ ७४/७५ PDF icon भिमाद नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
भिमाद नगरपालिकाको करारमा कर्मचारी (व्यवस्थापन गर्ने) सम्बन्धी कार्यवीधि २०७४ ७४/७५ PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
भिमाद नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ ७४/७५ PDF icon भिमाद नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५.pdf
भिमाद नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको नियमावली २०७४ ७४/७५ PDF icon भिमाद नगरकार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि नियमावली.pdf
भिमाद नगरपालिका विनियोजन ऐन, २०७४ ७४/७५ PDF icon विनियोजन ऐन २०७४.pdf
भिमाद नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यवीधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ ७४/७५ PDF icon भिमाद नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५.pdf
नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ ७४/७५ PDF icon भिमाद नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४.pdf
भिमाद नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७४ ७४/७५ PDF icon आर्थिक एन २०७४.pdf
भिमाद नगरपालिका न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धी ऐन २०७५ ७४/७५ PDF icon भिमाद नगरपालिकाको न्यायिक समिति कार्यविधी सम्बन्धी ऐन, २०७५ (1).pdf
भिमाद नगर कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ PDF icon भिमाद नगर कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७४.pdf
भिमाद नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन कार्यवीधि, २०७४ ७४/७५ PDF icon भिमाद नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७४.pdf
भिमाद नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ PDF icon bhimad mun