FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
भिमाद नगरपालिका न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धी ऐन २०७५ ७४/७५ 12/04/2018 - 13:17 PDF icon भिमाद नगरपालिकाको न्यायिक समिति कार्यविधी सम्बन्धी ऐन, २०७५ (1).pdf
भिमाद नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यवीधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ ७४/७५ 09/11/2018 - 14:01 PDF icon भिमाद नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५.pdf
भिमाद नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ ७४/७५ 09/11/2018 - 13:42 PDF icon भिमाद नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५.pdf
भिमाद नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारस‌ंहिता, २०७४ ७४/७५ 09/11/2018 - 12:58 PDF icon भिमाद नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf
भिमाद नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन कार्यवीधि, २०७४ ७४/७५ 09/11/2018 - 12:56 PDF icon भिमाद नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७४.pdf
भिमाद नगर कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 09/11/2018 - 12:16 PDF icon भिमाद नगर कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७४.pdf
नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ ७४/७५ 09/11/2018 - 12:11 PDF icon भिमाद नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४.pdf
भिमाद नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको नियमावली २०७४ ७४/७५ 09/11/2018 - 11:47 PDF icon भिमाद नगरकार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि नियमावली.pdf
भिमाद नगर सभा सञ्चालन कार्यवीधि, २०७४ ७४/७५ 09/10/2018 - 11:13 PDF icon भिमाद नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
भिमाद नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 09/05/2018 - 15:08 PDF icon bhimad mun

Pages