FAQs Complain Problems

समाचार

भिमाद नगरपालिकावाट तयार भएका यसै साथ संलग्न विधेयकहरुको प्रारम्भिक मस्यौदा उपर यस कार्यालयको इमेल ठेगाना वा यस कार्यालयमा उपस्थित भई २०८० फागुन १० गते भित्र लिखितरुपमा राय सुझाव उपलव्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: