मोटरसाईकल र स्कुटर खरिद कार्यको लागि शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना